Oszczędności

Dzięki zastosowaniu energo-oszczędnych rozwiązań, lampy solarne pozwalają zaoszczędzić zarówno na kosztach energii jak i późniejszych kosztach eksploatacji.

Ekologia

Energia słoneczna i wiatrowa jest powszechnie dostępna, stanowi niewyczerpalne źródło energii, które zaliczamy do tak zwanych źródeł czystych - przyjaznych dla środowiska.

Dotacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nabór wniosków jest realizowany w ramach programu SOWA, w ramach którego beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje na montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Finansowanie w ramach programu SOWA będzie dostępne w formie bezzwrotnych dotacji, których maksymalna wysokość może wynieść do 45% kosztów kwalifikowanych. Zdaniem Funduszu, inwestycje w modernizację oświetlenia ulicznego polegające na wymianie lamp na energooszczędne zwrócą się po 7-11 latach, a przy dofinansowaniu z NFOŚiGW czas ten skróci się o połowę.

Beneficjentami konkursu będą mogły zostać samorządy. Według danych NFOŚiGW obecnie około 70% ulicznej infrastruktury oświetleniowej należy do firm energetycznych, a prawo utrudnia gminom inwestowanie w jej modrnizację. Samorządy będą mogły inwestować w infrastrukturę oświetleniową z wykorzystaniem środków z NFOŚiGW dzierżawiąc ją od zakładów energetycznych na okres przynajmniej 5 lat.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera odnawialne żródła energii:

Każdy osoba fizyczna, czy też prawna może ubiegać się o kredyt na inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii z dopłatami do oprocentowania pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem dofinansowania są zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, przynoszące wymierny efekt ekologiczny w wyniku pozyskania energii w sposób inny niż tradycyjny.

Kwota kredytu wynosi do 80%* całkowitego kosztu inwestycji. Bank Ochrony Środowiska jako jednostka pośrednicząca w udzielaniu kredytów ustala okres kredytowania do 10 lat dla wszystkich podmiotów.
Oprocentowanie oraz pozostałe, szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Banku Ochrony Środowiska.

UE wspiera odnawialne źródła energii:

W 2020 roku aż 20 proc. zużywanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Można uzyskać unijne wsparcie na realizację inwestycji mających to umożliwić.

W marcu 2007 r. przywódcy państw europejskich zdecydowali, iż w 2020 roku 20 proc. energii wykorzystywanej w całej UE pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, słońce. Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami, w Polsce udział energii odnawialnej w pierwotnym zużyciu energii w 2010 roku wyniesie 7,5 proc. (w 2007 roku udział ten wyniósł 4,6 proc.). Tak istotne zwiększenie udziału zielonej energii wymaga znaczącego wsparcia finansowego ze środków publicznych. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013, które stanowią instrument odniesienia dla programów operacyjnych, w sektorze energetycznym koncentrują się na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a tym samym redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Stąd też, w obecnej perspektywie finansowej pojawiła się możliwość bezpośredniego finansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródel energii (OZE) ze środków unijnych.

Infrastruktura i środowisko

Oprócz możliwości pozyskania dofinansowania unijnego na inwestycje w odnawialne źródła energii z Regionalnych Programów Operacyjnych, inwestorów chcących realizować projekty w zakresie OZE z udziałem funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej UE powinien zainteresować także realizowany na poziomie centralnym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PO IiŚ).

Obecny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program w polskim budżecie UE na lata 2014-2020, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. do inwestycji energetycznych, w tym zakładających szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Budżet całego programu wynosi 27,4 mld euro, z czego 1,828 mld euro zostanie przeznaczone na finansowanie inwestycji związanych z niskoemisyjną gospodarką, a całkowity budżet konkursów związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniom zmianom klimatu wyniesie 3,5 mld euro.

Dotacje na OZE w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 z PO IiŚ będą dostępne w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w szczególności w Działaniu 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; w Działaniu 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach; a także w Działaniu 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (publicznych).

Regionalne Programy Operacyjne

Kolejnym źródłem dofinansowania inwestycji z zakresu rozwoju odnawialnych źródeł energii ze środków UE mogą być Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie poszczególnych województw. RPO są szczególnie atrakcyjne dla mniejszych projektów, które ze względu na proporcjonalnie mniejszą wysokość nie spełniają wymagań PO IŚ. Zgodnie z tzw. linią demarkacyjną w ramach RPO realizowane mogą być projekty, w których kwota wydatków kwalifikowanych nie przekracza 20 mln złotych. Każde z województw przygotowało działania, w ramach których finansowane mogą być projekty z zakresu OZE. W sumie na ich realizację przeznaczono kwotę ponad 650 mln euro.

Masz pytanie? Zadzwoń do nas: +48 68 419 90 59

stronę wykonało: avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.